Czech POINT

22.1.2008 - test

je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Na úřad přes internet. Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi.

 

Co poskytuje Czech POINT

poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:

 

 

Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytnout ověřený výpis. Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií.

 

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně úřadu.

 

Správní poplatek:

Ověřující správní úřad je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu od žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.

 

Právní úprava  vztahující se na ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ISVS") upravuje způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy (dále též jen „ISVS") jejich správci pro

účely vydávání ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy.

Současně musí být zvláštními právními předpisy upraveno vlastní vydávání ověřených výstupů z ISVS, tzn. z které evidence, rejstříku nebo seznamu se ověřené výstupy vydávají. V současnosti to jsou veřejné evidence:

 • katastr nemovitostí - katastrální zákon (§ 22a)
 • obchodní rejstřík - obchodní zákoník (§ 28a),
 • živnostenský rejstřík - živnostenský zákon (§ 60),

            a neveřejná evidence

 • evidence Rejstříku trestů - zákon o Rejstříku trestů (§ 11a). Z evidence Rejstříku trestů se ovšem nevydávají po formální stránce ověřené výstupy, ale výpisy z evidence Rejstříku trestů, a to na počkání; nemůže je však vydávat Česká pošta a Hospodářská komora ČR.

 

Kdo poskytuje výstupy z ISVS?

Podle § 9c zákona o ISVS poskytují výstupy z ISVS správci příslušných ISVS v elektronické podobě pro účely vydávání ověřených výstupů ověřujícím subjektům [uvedeným v § 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]. Podle příslušných zákonů se jedná o:

 

Jaký je rozdíl mezi „výpisem z ISVS", „výstupem z ISVS" a „ověřeným výstupem" (pojmy, které se často zaměňují)?

 • Výpis z ISVS (úplný nebo částečný) ze zápisu vedeného v elektronické podobě v ISVS - vydávají orgány veřejné správy, jež jsou správci (provozovateli) tohoto ISVS (teoreticky může být v elektronické i v listinné podobě)
 • Výstup z ISVS - výpis z ISVS nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v ISVS není, v elektronické podobě, označené e-značkou správce ISVS, poskytovaný správcem ISVS
 • Ověřený výstup z ISVS - listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt [uvedený v § 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS].

 

Co znamená pojem ověřený výstup z ISVS?

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou. 

Kdo vydává ověřené výstupy z ISVS?

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají [§ 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]:

 • notáři,
 • krajské úřady,
 • matriční úřady,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
 • zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
 • držitel poštovní licence (Česká pošta s.p.) a
 • Hospodářská komora ČR.

Výpisy z evidence Rejstříku trestů vydávají (§ 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění) pouze

 • notáři,
 • krajské úřady,
 • matriční úřady,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
 • zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem.

 

Komu lze vydat ověřené výstupy z ISVS?

 • Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká (§ 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

 

Co obsahuje ověřovací doložka?

Ověřovací doložka podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS obsahuje:

 1. údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
 2. údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
 3. údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
 4. místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
 5. pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
 6. otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).

 

 

CZECH POINT  - DOSTUPNÝ OD 1.1. 2008 NA ÚŘADU MĚSTYSE SNĚŽNÉ

V ÚŘEDNÍ DNY

PO   7.00 - 16.30 hod

ST     7.00 - 16.30 hod

PÁ    7.00 - 13.30 hod

přidat komentář